EL MERCAT

Maria Clot

Sant Antoni’s Market has been almost under reconstruction for almost a decade and hundreds of people have been contributing to improve its appearance. This illustrated report shows the two sides of the market, the exterior and the interior, with all the people devoted to bringing it alive day after day.

More than anything,  I wanted to emphasize the daily life of the workers and their importance in the market to make it grow, because without them, there wouldn’t be such a place.

Screenprint

Edition of 5


 

El mercado de Sant Antoni lleva casi una década en construcción y cientos de personas han contribuido a mejorar su apariencia. Este reportaje ilustrado muestra los dos lados del mercado, ya sea la vida exterior e interior y sus personas más entusiastas que lo hacen vivo día tras día.

Más que nada, quería enfatizar la vida diaria de los trabajadores y su importancia en el mercado para hacerlo crecer.

Impresión en serigrafía

5 ediciones

Advertisements

THE UNREACHABLE IMAGINED

Berta Rovira, Maria Clot, Ines Lorenceau

Aquest llibre intenta explorar un fenòmen contemporani que actualment ens fascina i alhora supera els límits de la nostra ment la nostra imaginació: l’internet i la sobresaturació d’informació. És impossible percebre tota la informació no tangible que hi ha al món virtual. El fet que no siguin tangibles ens impossibilita imaginar-nos les dimensions de tal fenòmen.

La intenció és fer una analogia entre la fascinació actual per la sobresaturació d’informació dins l’internet i la fascinació que sentien els nostres avantpassats amb la cosmologia: dos fenòmens que superen els límits la nostra imaginació humana i que ens porten a crear un terme per definir tot allò inabastable: allò sublim.

Jugar amb el buit/ple, el clarobscur, el canvi de dimensions són les estratègies que utilitzem per transmetre al lector la nostra narració.

Edicions: 6

This book tries to explore a contemporary phenomenon that at the moment fascinates us and at the same time exceeds the limits of our mind and our imagination: the internet and information overload. It is impossible to perceive all the intangible information that exists in the virtual world. The fact that this information is intangible makes it impossible for us to imagine the dimensions of such a phenomenon.

The intention is to make an analogy between the current fascination with the saturation of information on the internet and the fascination felt by our ancestors with cosmology: two phenomena that go beyond the limits of our human imagination, resulting in the creation of a term to define everything that is unattainable: the sublime.

Playing with the void / plenty and chiaroscuro, the changing dimensions are the strategies we use to convey our narrative to the reader.

Editions: 6

A discussion about space

Ines Lorenceau

This project discusses the space of a postcard divided up by the elements that also form its identity. The four elements prepare the space to receive the content of the writer. Why are they placed that way? What if they went on a trip through the space of the postcard? What if the two sides of the postcard aren’t seen as equal, two designs: one of the writer and one of the elements.

Technique: rubber stamp and screenprint
Edition: 4
2018

—–

Este proyecto analiza el espacio de la postal dividida por elementos que también marcan su identidad. Los cuatro elementos preparan el espacio para recibir el contenido del escritor. ¿Por qué están colocados de esa manera? ¿Qué pasa si se fueron de viaje por el espacio del formato? ¿Qué pasa si los dos lados de la postal no se ven como iguales, dos diseños: el del escritor y el de los elementos.

Tecnica : tampografia y serigrafia
Ediciones: 4
2018

self-described self-defined

Paula Lozano

Self-described self-defined
Es un proyecto personal en el cual ilustro mi mesa los siete días de la semana a una hora concreta como manera de autodefinición. Estos bodegones generados de manera natural con mis objetos personales, acaban describiéndome y por lo tanto, definiéndome.

Técnica
Impresión digital

Tamaño edición
A5

 

Self-described self-defined
It is a personal project in which I illustrate my desk each day of the week at a specific hour as a way to define myself. These naturally generated still lives are created out of my own personal objects which end up describing and therefore defining me.

Technique
Digital print

Edition size
A5

 

RECONNEXIÓ/ RECONNECT

Paula Caparrós

El concepte del llibre és trobar la connexió de l’ésser humà amb la fauna. Actualment la majoria d’homes i dones han perdut el contacte directe amb la natura i tot el que prové d’aquesta, com els animals. Mitjançant aquest llibre es pretén fer una reflexió sobre el tema i intentar que l’individu reconecti amb la seva part més salvatge, que es guiada pel seu instint, lliure dels prejudicis de la societat.

Técnica: acuarela, impressió digital

Mides: 11 x 14 cm

 

The concept of this book is to find the conection between  humans and animals. Nowadays almost everyone has lost any direct contact with nature and everything that comes with it, such as animals. This book aims to allow the reader to discover his/her wildest part, guided by his/her instinct, free from the prejudices of society

Technique: watercolor, digital print

Size: 11 x 14 cm

 

Art de l’orgasme

Silvia Clotet, Carla Cuba, Clara Faner, Teresa Roig, Maria Subirana

Com ha estat el nostre últim orgasme? Quant de temps dediquem a pensar i expressar com són les nostres relacions sexuals o les nostres masturbacions? El plaer femení en el sexe segueix essent, encara, un tema tabú a la nostra societat.
Per això, volem parlar-ne. Que les dones gaudim del sexe. Que és una part més de la nostra vida. Que per naturalesa som orgàsmiques i tenim un òrgan només pel nostre plaer. Que tenim orgasmes, els sentim, els gaudim i ens agraden.
Hem creat L’Art de l’Orgasme per a contribuir en la visibilització del nostre plaer. En aquesta publicació reinterpretem i fem una proposta de la quarta part del llibre d’Ovidi d’Arts Amatòria, que parla de la seducció i el sexe entre homes i dones. En la publicació parlem de l’orgasme femení tal com ho fa Eva Ensler en un capítol de The Vagina monologues. Hem preguntat a cinquanta dones pel seu últim orgasme demanant que relacionin les sensacions que han experimentat amb els cinc sentits, com ho feien les explicacions del Kamasutra de Vatsyayana.
Recollim la veu, olor, gust i forma de trenta orgasmes, tots de dones diferents. Els dibuixos que hem fet, són interpretacions pròpies de les seves respostes.
Tot per manifestar que els orgasmes femenins existeixen i es gaudeixen.

Tècnica: Serigrafia
Barra de ferro, EINA
2018
Edició de 10

 

The Art of Orgasm

What was our last orgasm like? How much time do we dedicate to thinking and talking about our sexual relationships or our masturbations? Female enjoyment of sex is still a taboo in our society.
This is why we want to talk about it. About how women enjoy sex. How it is another part of our lives. How by nature we are orgasmic and  have an organ just for our pleasure. How we have orgasms, we feel them, we enjoy them and like them.
We have created The Art of Orgasm to contribute to the visibility of our pleasure. In this publication we reinterpret and make a proposal of the fourth part of Ovid’s book of Arts Amatoria, which talks about the seduction and sex between men and women. In the publication we talk about female orgasms,  as Eva Ensler does in a chapter of The Vagina Monologues. We asked fifty women about their most recent orgasm asking them to relate the sensations they have experienced with the five senses, as the explanations of Kamasutra by Vatsyayana did.
We gather together the voices, smells, taste and shape of thirty orgasms, all of different women. The drawings we have made are their own interpretations of their answers.
All to show that female orgasms exist and are enjoyed.

Antídot d’estiu

Teresa Roig

Un antídot és allò que et dona la cura o solució a una cosa. El meu antídot cura les ganes d’estiu a partir d’il·lustracions d’allò que és incòmode i desagradable de les vacances. Les multituds a les platges, la suor, la calor, no dormir bé, el gelat desfet…
A partir d’aquest desplegable de butxaca, vull que es recordi que no tot el que passa a l’estiu és perfecte, el que fem és que durant el curs l’idealitzem.

Tècnica: impressió digital
Barra de Ferro, EINA
Edició de 2, encara que poden ser indefinits…

———-

An antidote is what gives you the cure or solution to something. My antidote cures summer cravings based on illustrations of what is uncomfortable and unpleasant about the holidays. The crowds on the beaches, the sweat, the heat, not sleeping well, melted ice cream …

From this pocket-sized display, I want you to remember that not everything that happens in summer is perfect, what happens is that in term time we idealize it.

Author: Teresa Roig
Technique: digital printing
Barra de Ferro, EINA
Edition of 2, although there could be more…

Cavallet quan eres jove

Clara Faner

Cavallet quan eres jove és un  llibre  personal. Sorgeix de les ganes de fer un projecte per a mi, una obra artística en record als meus avis. El soport base és un dels mocadors de tela que portava el meu avi a la butxaca. Es crea un objecte-record a partir de allò que ja no tenia utilitat; un llibre de butxaca (mantenint així, el context inicial de l’objecte). Inclou dites, objectes i detalls de casa seva il·lustrats i cosits a mà.

Tècnica: cosit (punt enrere)
Barra de Ferro, EINA
Exemplar únic
2018

——

Cavallet quan eres jove is a personal book. It arises from the desire to make a project for me, an artistic work in memory of my grandparents. The support is one of the cloth handkerchiefs that my grandfather used to carry in his pocket. A memorable object created from what is no longer used; a pocketbook (retaining the initial context of the object). It incorporates sayings, objects and details from the house illustrated and hand embroidered.

Technique: embroidery on cotton handkerchief
Barra de Ferro, EINA
Unique edition
2018

Sueños y Pesadillas

Carla Cuba

Aquest projecte il·lustra aquells sentiments ocults i inquietuds que s’amaguen al subconscient . Per dur-lo a terme s’ha preguntat a diferents persones las experiències que han viscut dins dels seus somnis i malsons on també hi ha una petita explicació d’aquests.

Mida: 12 x 16 (tancat)
Tècnica: Digital
2018

This project illustrates those hidden feelings and concerns that hide in the subconscious. To develop the book, different people have been asked about what they have experienced in their dreams and nightmares, small explanations of which are also included.

Size: 12 x 16 (closed)
Technique: Digital
2018

ALETHEIA

Noelia Aparicio, Edgar Duch, Berner Maynes

Llibre satírica que parla sobre un Ulisses actual en un viatge com el que s’explica a la Odissea però que en lloc d’arribar a Ítaca arriba a Espanya fugint de casa seva. S’haurà d’enfrontar als nombrosos mals característics de l’Espanya d’avuí en día.

This satirical book talks about a contemporary Ulysseses, on a journey like that explained in the Odyssey, who in fleeing his home, instead of reaching Ithaca arrives in Spain. He will have to deal with all the numerous trials and tribulations characteristic of  Spain today.